Наставничко веће

Наставничко веће чине стручни сарадници и директор школе.

Наставничко веће ради у седницама.

Наставничко веће може да ради ако седници Наставничког већа  присуствује више од половине његових чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова јавним гласањем.

У случају кад Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор и када даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора Школе, гласање је тајно, а одлуке се доносе већином глаова укупног броја чланова.

Кад заказаној седници Наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор Школе је дужан, да у року од три дана, закаже нову седницу са истим дневним редом.

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор Школе.

Кад Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља, потребно је да се омогући представнику Савета родитеља учествовање у његовом раду.

Наставничко веће расправља и одлучује о следећем:

1.  о остваривању школског, односно наставног плана и програма;

2.  предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;

3. анализира остварене циљеве и задатака образовања;

4.  стара се о организацији васпитно-образовног рада;

5.  разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

6. прати рад и анализира резултате ученика на крају класификационог периода;

7. одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим одељењима, подели предмета на наставнике;

8. утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи програм рада;

9.  одобрава извођење додатног и припремног рада на предлог наставника и одељенских већа;

10. разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика и предузима мере за пружање помоћи у њиховом припремању за полагање испита;

11.  утврђује програм распореда полагања испита;

12. разматра и оцењује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива као и наставника и стручних сарадника;

13. на иницијативу стручних актива и одељенских већа, предлаже програм стручног усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог порограма,

14. планира и организује различите облике ваннаставне активности ученика;

15. припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово при­премање;

16. предлаже именовање ментора за рад са приправницима;

17. даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.);

18.  разматра извештај директора Школе и одељењских старешина;

19.  даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе;

20.  доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;

21.  изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;

22. предлаже мере за побољшање материјалних улсова Школе ради потпунијег остваривања васпитно-образовног рада;

23. врши и друге послове који му буду законом и општим актом стављени у над­лежност. 

Наставничко веће, на почетку сваке школске године, утврђује свој план и програм рада, који улази у састав Годишњег програма рада Школе.

О раду Наставничког већа води се записник.Записник води један од чланова Наставничког већа кога на почетку школске го­дине бира Наставничко веће. Записник се води у посебној, повезаној свесци са страницама обележеним и овереним печатом, а потписују га директор Школе и записничар.

Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе. 

 

.