Присетимо се... Beckett

Рекао је...

"My mistakes are my life."

·         Моје грешке су мој живот.

"We are all born mad. Some remain so."

·         Сви смо рођени као лудаци, неки то и остану.

"Ever tried? Ever failed? No matter, try again, fail again, fail better."

·         Да ли си икада покушао? Да ли си икада пао? Нема везе, падни опет, падни боље.

"You're on Earth. There's no cure for that."

·         На земљи си. За то нема лека.

"Normally I didn’t see a great deal. I didn’t hear a great deal either. I didn’t pay attention. Strictly speaking I wasn’t there. Strictly speaking I believe I’ve never been anywhere."

.

·         Наравно, нисам видео много. Такође, нисам ни чуо много. Нисам обратио пажњу. Тачније, нисам био тамо. Још прецизније говорећи, никада нисам био нигде.

"Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness."

·         Свака реч је као непотребна мрља у тишини и ништавилу.

"I always thought old age would be a writer’s best chance. Whenever I read the late work of Goethe or W. B. Yeats I had the impertinence to identify with it. Now, my memory’s gone, all the old fluency’s disappeared. I don’t write a single sentence without saying to myself, ‘It’s a lie!’ So I know I was right. It’s the best chance I’ve ever had."

·         Одувек сам сматрао да су године старости најбоља пишчева шанса. Када бих читао Гетеа или В.Б.Јејтса имао сам потребу да се идентификујем са њима. Сада је моје сећање прошло, а  речитос нестала. Чак ни једну једину реченицу не могу да напишем а да не кажем себи: `То је лаж`. Знам да сам био у праву. Пропустио сам најбољу шансу коју сам икада имао.

"The only sin is the sin of being born"

·         Једини грех је то што смо се родили.

"If you don't know where you are currently standing, your dead"

·         Ако не знаш где се у датом трнутку налазиш мртав си."Dance first. Think later. It's the natural order."

·         Прво играј. Мисли касније. То је природни поредак.

"No, I regret nothing, all I regret is having been born, and dying is such a long tiresome business I always found."

·         Не, не жалим ни за чим. Једино за чим жалим је за тим што сам се родио. Одувек сам смарао умирање за посао који веома умара

."Don't touch me! Don't question me! Don't speak to me! Stay with me!"

·         Не додируј ме! Не испитуј ме! Не говори ми! Буди са мном!

"Nothing is funnier than unhappiness."

·         Ништа није смешније од несреће.

"Words are all we have."

·         Речи су све што имамо.

"I cannot explain my plays. Each must find out for himself what is meant"

·         Не могу да објасним своје драме. Свако мора да пронађе неко своје значење.

''Does one ever know oneself why one laughs?''

·         Да ли ико икада зна зашто се смеје?''Don't wait to be hunted to hide''

·         Не чекај да будеш ловљен да би се тек тада сакрио.

''If I was dead, I wouldn`t know I was dead. That`s the only thing I have against death. I want to enjoy my death.''

·         Да сам мртав, не бих то могао да знам. То је једина ствар коју мрзим код умирања. Хоћу да уживам у својој смрти.  

''Let us not waste our time in idle discourse!''

·         Хајде да не трошимо време у празним расправљаањима.

'' Where I am, I don't know, I'll never know, in the silence you don't know, you must go on, I can't go on, I'll go on.''

·         Где сам, не знам, никада нећу сазнати, у тишини ти не знаш, мораш да наставиш даље, не могу да наставим, наставићу.